Lars Hulgård: Är ökad nordisk samverkan vägen framåt?

Text: Lotta Solding

Lars Hulgård är professor i socialt entreprenörskap vid Roskilde Universitet i Danmark. På Social Innovation Summit 2018 deltar han i ett samtal om samhällets riskbenägenhet för att hitta lösningar på samhällsutmaningar. För att få saker att hända förespråkar han ökad nordisk samverkan och hoppas på ett nordiskt centrum för social innovation.

 

Är vi redo att ta risker för att hitta lösningar på våra samhällsutmaningar?

– Nej, det tror jag inte att samhället är redo för. Våra samhällsinstitutioner är inte så villiga att ta risker. Det finns till exempel redan i dag ett direktiv från EU som säger att kommuner och regioner ska ta social hänsyn när de upphandlar tjänster, men det är få aktörer som utnyttjar den möjligheten. Många samhällsinstanser har också svårt att förstå hybridorganisationer eller nya organisations- och företagsmodeller. Som jag ser det så behöver vi ett helt ekosystem för social innovation för att vi ska se något hända. Och då menar jag ett ekosystem som omfamnar allt från utbildning till samhällsinstitutioner på samtliga nivåer till den finansiella världen. Och det är EU som borde sätta ramarna för detta ekosystem.

 

Vad gör vi i väntan på att detta sker?

– I Norden finns det en fin tradition av att lösa de samhällsproblem som vi ställs inför. Vi är också duktiga på samarbete mellan sektorer och över gränser. Vi i Norden borde helt enkelt bli bättre på att re-lansera ”den svenska välfärdsmodellen”! De nordiska politikerna måste samarbeta och jag tror att det finns intresse för det. Vi behöver ett nordiskt centrum för social innovation!

 

Vilka trenderna ser du inom social innovation?

– En aktuell trend är att koppla social innovation tätare till ekonomisk utveckling och praxis inom en rad olika verksamheter. Det är intressant eftersom det var via bred samhällsinnovation som social innovation en gång startade, medan den här trenden snävar in begreppet. Den andra trenden jag ser är att social innovation i dag antingen följer ett starkt eller ett svagt spår. I den starka formen ser jag social innovation med fokus på helhet, långsiktiga processer, sociala värderingar och ”empowerment”, medan den svaga mer ser till slutresultat och slutvärderingar. Den tredje trenden handlar om att social innovation i dag används till såväl stadsutveckling, eller för all del global utveckling, som landsbygdsutveckling. Social innovation kan handla om allt från FN:s globala mål till utvecklingen av en liten by och används i dag som ett verktyg för att ta sig in på nya områden eller marknader.

 

Vilka är de största hindren respektive möjligheterna för social innovation?

– Jag ser begreppet ”Making it big” som både en möjlighet och ett hinder. Många har högsvävande planer för vad de vill göra, medan praxis ofta är diffus. Här tycker jag att vi snarare skulle använda oss av begreppet ”Making it deep”, som är något helt annat. De sociala innovationer som jag menar fungerar bäst i dag är alla lokala och arbetar ofta enligt konventionella affärsmodeller. Det handlar om att se sig själv i sitt sammanhang och att gräva där du står. Nu talar jag visserligen mot en av trenderna jag nyss nämnde, men ja, så är det. Vilket i sin tur leder mig in på ytterligare en trend, som handlar om att förstå andra eller nya system och affärsmodeller, till exempel solidaritetsekonomin och kollektivt ägande.

Securitas ger studenter möjlighet att delta på Social Innovation Summit

Securitas Sverige är med som partner inför årets Social Innovation Summit. Bland annat erbjuder de ett antal studenter fritt inträde till SI Summit. Kika på intervjun med Richard Orgård, HR- och hållbarhetschef, Securitas Sverige, där han berättar varför social innovation är viktigt för Securitas, om årets tema ‘Making it big’ och Richards förväntningar inför årets SI Summit. Ansök om en studentplats senast 5 november.

HÄR kan du som student ansöka om biljett till SI Summit (resa och logi ingår inte)

 

 

Sociala innovationer för strategisk förnyelse i arbetslivet

Social Innovation Summit går snart av stapeln. Sveriges årliga mötesplats för social innovation och samhällsentreprenörskap samlar intressenter från hela Norden. Förutom keynotes, samtal på stora scenen, filmvisning, matchmaking och en massa andra godbitar, erbjuds 12 parallella sessioner där du som deltagare själv väljer inrikting och område. En av dessa handlar om sociala innovationer för strategisk förnyelse i arbetslivet.

Europeiska socialfonden är en av Sveriges och Europas främsta finansiärer av innovativ förnyelse i arbetslivet. Samtidigt saknas en överblick av hur innovativiteten tar sig uttryck i de tusentals projekt som finansierats i Sverige under det senaste decenniet. Det råder även brist på strategier för att synliggöra och stötta projektens innovativitet, och hur forskning om social innovation kan bidra till detta. Vid sessionen diskuteras hur detta kan komma till stånd med avstamp i en färsk kartläggning av social innovation i Socialfonden, som genomförts inom Socialfondens temaplattform för ett hållbart arbetsliv.

Deltagare: Anna Tengqvist, Kontigo; Lars Lööw, Svenska ESF-rådet; Lars Wärngård, Forte; Malin Lindberg, Luleå tekniska universitet

 

När: Den 13 november kl 13.00

Var: MoriskanFolkets Park, Malmö

Joeri van den Steenhoven: the multi-expert of systems change and social innovation

What are you working with right now? 

I am advising and training people and organizations in systems change worldwide. Some examples:

  • I recently worked with US-based organization 100kin10. This is an organization that tries to solve the shortage of STEM teachers across the US using a systems change approach. They are a network organization of 300 partners that together work and learn how to address this enormous challenge with the goal to find 100,000 new STEM teachers within a decade. My work with them focused on how to best promote adoption of solutions that have proven to work.
  • I recently trained civil servants of Victoria Government in Australia in applying systems change approach to complex policy problems.
  • I now also work in the Netherlands to help universities, academic medical hospitals, companies, start-ups and governments to work together smarter in health innovation and building a health innovation cluster

 

What makes your work so successful? 

A combination of passion and process. Passion to solve complex challenges that help build a better world combined with deep interest in designing and facilitating innovation process where diverse people work together towards a common goal. Never underestimate power of human ingenuity and creativity. Systems change is about unleashing and building that capacity.

 

Can you give the participants at the Social Innovation Summit a little teaser for your speech! 

A system is always perfectly designed to produce the results it currently gets. If you are not satisfied with the results, then you need to change that system. Systems change is finding where to best intervene to produce large scale and long-lasting change, and then experimenting with different interventions to find out what works.

BOOK YOUR TICKET FOR SOCIAL INNOVATION SUMMIT HERE

Amir Sajadi: Om samhällsentreprenörskap, att växa och årets tema ‘Making it big’

Amir Sajadi sitter i Tillväxtverkets styrelse och är entreprenör och grundare av Hjärna Hjärta Cash och Järvaskolan. Tillväxtverket är en huvudpartnerna i Social Innovation Summits. I en intervjuserie ger tre representanter från Tillväxtverket sitt perspektiv på socialt företagande och innovation. Tidigare har intervjuer med Per Grankvist, styrelseledamot och Gunilla Nordlöf, Generaldirektör på Tillväxtverket publicerats.

Vad behövs för att sektorn socialt företagande att växa?
Jag tror att kunskap och förståelse för social innovation och entreprenörskap måste komma mycket mer djupt in i det offentliga Sverige. I rummen där människors öden slutligen avgörs, så som myndigheter, nämnder, stadsdelsförvaltningar och socialkontor ska man tydligare kunna se nyttan av innovativa lösningar och entreprenöriella förhållningssätt. Dessa aktörer bör även ha större legalt utrymme att ta in de produkter och tjänster som relevanta sociala företag har utvecklat. Idag betraktas innovation och företagande mest med skepticism i dessa rum, och det hindrar sektorns tillväxt.

 

Vad är dina erfarenheter som social entreprenör kopplat till årets tema på Social Innovation Summit ”Making it big!”?
Att göra stor skillnad kan vara väldigt olika från fall till fall. I ett av våra verksamheter (Järvaskolan) så kan det handla om att göra en stor skillnad för en enskild elev och vara med på en helt fantastisk vändning i en ungdoms livsresa, men det kan också handla om att inspirera resten av skolsverige till ett förhållningssätt och arbetsmetod som vi har utvecklat och nått framgång med. Vi går alltid försiktigt fram, i både uppskalning, och i att känna och kommunicera att vi har gjort stor skillnad, så att vi inte lurar oss själva till att ta genvägar eller göra saker ytligt.

 

Hur kommer samhället och näringslivet förändras med fler sociala entreprenörer och företag?
Jag är övertygad om att det har positiva effekter från alla håll. Vi får ett mer socialt ansvarstagande och humant näringsliv där även icke socialt drivna företag inspireras till att ta större hänsyns till människor och miljö. Samtidigt får samhällets institutioner ta del av den kreativitet och kompetens som finns hos innovativa och entreprenöriella individer, som annars endast hade gått till näringslivet och industrin.

Läs mer om Tillväxtverkets arbete med socialt företagande här.

Den tidigare intervjun med Per Grankvist hittar du här och Tillväxtverkets Generaldirektör hittar du här

BOKA DIN BILJETT TILL SOCIAL INNOVATION SUMMIT HÄR

Impactmarknaden: en ny typ av investering

Social Innovation Summit går av stapeln om en månad. Sveriges årliga mötesplats för social innovation och samhällsentreprenörskap samlar intressenter från hela Norden. Förutom keynotes, samtal på stora scenen, filmvisning, matchmaking och en massa andra godbitar, erbjuds 12 parallella sessioner där du som deltagare själv väljer inrikting och område. En av dessa handlar om Impactmarknaden.

I Sverige och internationellt utvecklas och testas just nu finansiella innovationer för social innovation och ökad samhällsnytta. Investeringsmodeller som ofta sammanför privat och offentligt kapital för att möta samhällsutmaningar och investeringsfonder som ger sociala företag möjlighet att växa och öka sin samhällsnytta.

Deltagare: Jan Svensson (Mikrofonden Väst), Jenny Carenco (Prosper Social Impact), Richard Engström (Impact X). Sessionen modereras av Thomas Frostberg (ekonomisk krönikör på HD/Sydsvenskan, samt redaktör för DN Global utveckling)

Privata företag tar allt större samhällsansvar – vilka blir effekterna?

Social Innovation Summit går av stapeln om mindre än en månad. Sveriges årliga mötesplats för social innovation och samhällsentreprenörskap samlar intressenter från hela Norden. Förutom keynotes, samtal på stora scenen, filmvisning, matchmaking och en massa andra godbitar, erbjuds 12 parallella sessioner där du som deltagare själv väljer inrikting och område. En av dessa handlar om att privata företag tar allt större samhällsansvar och vilka blir då effekterna?

Kunder, anställda och vår planet driver företag att ställa om till en mer hållbar utveckling och att aktivt ta samhällsansvar. Vilka är dessa företag, hur ser de på sin roll i samhället och vilka är effekterna av denna utveckling? I den här sessionen diskuterar vi de privata företagens ansvar och roll och vilken påverkan de har för social innovationsutveckling. De företag som aktivt vill vara med och driva förändring i samhället – vilka är de viktigaste frågorna som de fokuserar på och vilka utmaningar brottas de med?

Medverkande: Anna Wiking (Fastighetsägarna Syd), Marléne Engström (Bolots, Malmö stad), Maja Manner (ÅF), Tania Ellis (The Social Business Company), Åsa Skogström Feldt (IKEA). Sessionen modereras av Yasemin Arhan Modéer (Altitude Meetings)

BOKA DIN BILJETT TILL SOCIAL INNOVATION SUMMIT HÄR

Social innovation, systeminnovation och finansiell innovation – vilka risker vågar vi ta?

Under ett av samtalen på stora scen, får vi lyssna på talare från akademin och näringslivet om vilka risker vi vågar ta, gällande social innovation, systeminnovation och finansiell innovation. David Polfeldt är VD på Massive Entertainment, Sophie Nachemson-Ekvall är doktor i företagsekonomi vid Handelshögskolan, Karin Stenmar är Hållbarhetschef på Folksam och Lars Hulgaard är professor i socialt entreprenörskap vid Roskilde universitet.

 

Social innovation kräver systeminnovation såväl som finansiell innovation – är vi redo att ta risker för att hitta framtidens lösningar på samhällsutmaningar? Ett samtal om att utmana våra egna gränser, kulturer, stuprör och politiska minfält.Hur skapar vi en experimentkultur där vi testar nya metoder som sociala utfallskontrakt, impact investing, gröna eller sociala obligationer?

 

ANMÄL DIG TILL SI SUMMIT HÄR

Åsa Skogström Feldt från IKEA deltar på Social Innovation Summit

Åsa Skogström Feldt, tidigare VD för Hungerprojektet, leder numera the Inter IKEA Social Entrepreneurship Initiative och deltar på Social Innovation Summit i ett samtal på stora scenen om Hur man bygger en miljö/arena för social innovation. Hon deltar även i en parallell session om Privata företag tar allt större samhällsansvar – vilka blir effekterna? Åsa Skogström Feldt har en omfattande erfarenhet inom både den privata och ideella sektorn och är mycket engagerad i socialt företagande, jämlikhet och medskapande utveckling av hållbara samhällen.  Läs intervjun med henne!

 

Vem är Åsa Skogström Feldt?

Jag är en global medborgare som just nu bor i Malmö. Jag brinner för alla aspekter av hållbarhet – med speciellt intresse för social hållbarhet. Jag verkar gärna internationellt och i gränslandet mellan näringsliv, det civila samhället och akademin – där finns det stora möjligheter att hitta nya positiva, vägar framåt för hela samhället.

Hur kommer det sig att du är en av talarna på Social Innovation Summit 2018?

För att vi ska hitta nya modeller och kunna skapa en mer cirkulär ekonomi behöver vi samverka och engageras oss ännu mer över sektorer. Genom att delta i samtalet på scenen hoppas jag att kunna inspirera fler till att både arbeta på de stora systemförändringarna som ska till och de små men viktiga handlingarna som krävs för att skapa beteendeförändringar.

Vad kommer du utifrån din bakgrund bidra med i ditt deltagande på Social Innovation Summit? 

Genom Hungerprojektet har jag erfarenhet av hur man kan skapa inkluderande processer och sätta människor i fokus för att skapa en ny, mer hållbar framtid för både samhället och på individnivå. På IKEA arbetar vi för att öppna upp vår affärsmodell och samarbeta med fler för att hitta lösningar på gemensamma globala utmaningar och vi ställer om hela verksamheten för att bli mer cirkulära. Vi lär oss mycket genom våra partnerskap med till exempel sociala företag.

 

BOKA DIN BILJETT TILL SISUMMIT HÄR

Malmö stads session: Intraprenören – framtidens superhjälte i det offentliga

Social Innovation Summit går av stapeln om en månad. Sveriges årliga mötesplats för social innovation och samhällsentreprenörskap samlar intressenter från hela Norden. Förutom keynotes, samtal på stora scenen, filmvisning, matchmaking och en massa andra godbitar, erbjuds 12 parallella sessioner där du som deltagare själv väljer inrikting och område. En av dessa handlar om intraprenörskap i det offentliga.

Social innovation kan ske var som helst, så även inom offentlig sektor. För en kommunal tjänsteperson skulle det kunna innebära en form av ”intraprenörskap” – ett entreprenörskap inom organisationen som kan leda till nya arbetssätt, eller till och med nya organisationsstrukturer. Med detta seminarium vill vi utforska hur förutsättningar för intraprenörskap i offentlig organisation kan utvecklas. Sessionen inleds med en kort diskussion om aktuell forskning kring intraprenörskap av Fredrik Björk, Malmö universitet. Vi möter också några exempel på intraprenörer från Malmö stad. Avslutningsvis hålls en workshop som leds av Tom Roodro, Malmö stad, med syfte att dela tankar om möjligheter och hinder för intraprenörskap i offentliga organisationer. Vi vill gärna ha kontakt med andra kommuner och myndigheter som tillsammans med oss kan tänka sig att utforska detta vidare. Kontakta Tom Roodro på tom.roodro@malmo.se

Värd för sessionen är Malmö stad

BOKA DIN BILJETT TILL SI SUMMIT HÄR

Mötesplats social innovation / Malmö universitet, 205 06 Malmö / Birger Jarlsgatan 57c, 113 56 Stockholm / socialinnovation.se / Facebook / Twitter