Om Social Innovation Summit

Social Innovation Summit är en av Nordens största årliga mötesplatser för social innovation. Här samlas entreprenörer, förändringsagenter, investerare, innovatörer, politiker och beslutsfattare från alla samhällssektorer för att tillsammans skapa nya lösningar på vår tids stora samhällsutmaningar. Vi identifierar framtidsfrågor, arbetar tvärs över sektorer och utvecklar gemensamt ny kunskap om social innovation.

Varför gör vi Social Innovation Summit?

De stora samhällsutmaningar vi står inför idag kräver nya metoder, nya sätt att arbeta och nya sätt att tänka. Genom att arrangera Social Innovation Summit skapar vi en mötesplats för alla sektorer att träffas och tillsammans möta dessa utmaningar genom att visa upp och/eller tillsammans skapa lösningar på framtidens ödesfrågor.

Vilka står bakom Social Innovation Summit?

Bakom Social Innovation Summit står Mötesplats Social Innovation (MSI) vid Malmö universitet. MSI är den samlande nationella kunskapsnoden för social innovation och samhällsentreprenörskap. Tillsammans med såväl akademi, som näringsliv och offentliga och ideella aktörer bygger vi kapacitet för innovation som möter samhällsutmaningar. Läs mer om oss här

Om Social Innovation Summit

Social Innovation Summit arrangeras i Malmö en gång om året. Det pågår under två dagar och samlar årligen mer än 600 personer sedan starten 2015. Upplägg och fokus förnyas årligen, men består återkommande av ett program med keynote-talare, masterclasses, workshops och rundabordssamtal. Talare och medverkande kommer från alla sektorer och branscher som på olika sätt lyfter fram innovativa och konkreta exempel på social innovation.

Utöver ett mångfacetterat program, är Social Innovation Summit en myllrande mötesplats och arena som samlar organisationer och individer från olika sektorer och flertalet länder. I den s.k. Summit Salongen delar vi kunskaper och erfarenheter med varandra, hämtar inspiration från omvärlden och – inte minst – initierar och utvecklar samverkan. Därför finns det, förutom programmet, ett myller av olika koncept i Summit Salongen där deltagarna bjuds på upplevelser, aktiviteter och generösa mötesytor.

Tidigare summits

Social Innovation Summit 2018

Den fjärde omgången av Social Innovation Summit arrangerades den 13-14 november i Folkets park i Malmö. Keynotes var bland annat Indy Johar, Robin Teigland, Jeroo Billimoria och Joeri van den Steenhoven. Alla talare från 2018 hittar du här.

Temat var MAKING IT BIG: I Sverige, liksom i EU och i övriga världen satsas tid och resurser just nu på att främja och utveckla social innovation, socialt företagande och socialt entreprenörskap, som man ser som viktiga delar i att nå hållbar utveckling och i arbetet med de globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030.

Social innovation bidrar till att lösa samshällsutmaningar på nya sätt. Vi är allt fler som inser potentialen i ett breddat innovationsperspektiv, som tar tillvara på all den innovationskraft och potential som finns i samhället. Vi ser allt fler goda exempel på sociala innovationer som blir till genom nya slags samarbeten – ofta över sektorsgränser – som skapar värde för individer, organisationer och samhället i stort. Att ta ansvar har blivit en självklarhet.

Men hur går vi från ord till handling? Och vad händer när en sektor växer Vilka fallgropar finns och vad kan vi lära av andra områden? Om vi breddar innovationsarbetet så att det innefattar fler, hur tar vi hand om den utvecklingen.

Utifrån dessa frågeställningar vill vi sätta fokus på begrepp som skalbarhet, att växa, effekt, impact, systemförändring och systeminnovation. Men vi vill också diskutera vad vi menar med tillväxt och förhållandet mellan tillväxt och effekt (impact). Hur bygger man miljöer och arenor med en experimentkultur som lämpar sig för utveckling av social innovation och vilken typ av stöd behövs för att kunna växla upp till nästa nivå? Hur kan man skapa en marknad för social innovation – vad behövs i form av skiften i kultur, attityd och värderingar?

Samlat material från Social Innovation Summit 2018

Social Innovation Summit 2017

Social Innovation Summit 2017 arrangerades den 14-15 november, på Slagthuset i Malmö och gästades av ca 700 personer. Under två dagar identifierades framtidsfrågor, tvärsektoriellt samarbete och hur vi gemensamt utvecklar ny kunskap om social innovation.

Det fanns möjlighet att lyssna på spännande föreläsare, där några av höjdpunkterna var Klas Eklund, Dorthe Pedersen från cykling utan ålder, Teo Härén, Charles Leadbeater och vår moderator Mia Odabas. Alla talare från 2017 hittar du här
Social innovation handlar enkelt uttryckt om att hitta nya lösningar på samhällsutmaningar, gärna genom att skapa nya relationer och brygga över sektorsgränser. För att göra ämnet mer greppbart har vi valt Creating Value som årets tema. Men vad menar vi egentligen med Creating Value? Allt fler är idag eniga om att vi behöver sociala innovationer för att vårt samhälle ska fortsätta att utvecklas. Men hur ska arbetet med att förnya våra samhällsfunktioner se ut och hur kan vi skapa värden och effekter som är till nytta för alla? Vi vet att komplexa samhällsutmaningar kräver nya former av ledarskap och samarbeten mellan offentlig-, privat-, idéburen sektor och medborgare. Samarbeten som strävar efter att skapa win-win lösningar där effekterna av dessa innovationer och samarbeten skapar ett värde för den egna organisationen såväl som samhället i stort. Det handlar om såväl ekonomiska värden som samhällsvärdena så som tillit, trygghet, hälsa och delaktighet. Samlat material från SI Summit 2017

Social Innovation Summit 2016

Social Innovation Summit 2016 arrangerades den 25-26 oktober, återigen på Slagthuset i Malmö. Årets tema var “Där samhällsutmaningar driver innovation”. Nytt för 2016 var att ett speciellt fokus på samhällsutmaningar inom områdena Jobb, Hälsa och Integration. Dessa tre områden – med koppling till social innovation – hade varsin halvdag med olika sessioner som lyfte alltifrån senaste nytt till konkreta och inspirerande exempel. Den sista halvdagen fokuserade på Metod, med exempel från olika organisationer och experter som delade med sig av sin kunskap på HUR man får social innovation att hända.

Doberman. Lisa.
Fotograf: Emil Nordin

Några av det årets höjdpunkter på talarlistan var Caroline Casey (Kanchi), Ann Mettler (European Political Strategy Center), Lisa Lindström (Doberman), Amelie Silfverstolpe (Axfoundation), Johan H Andresen (Ferd), Louise Pulford (SIX), Statssekreterare Niklas Johansson, Leonardo Quattrucci (EU-kommissionens tankesmedja), Louise Samet (Norrsken Foundation) och många fler. Alla talare från 2016 hittar du här

MSI passade på att lyfta flertalet av de nominerade i projektet 100 sociala innovationer i en gemensam utställning och flera av dessa passade även på att pitcha från Pop-Up scenen i Summit Salongen. Social Innovation Summit 2016 gästades av ca 650 personer och den mediala uppmärksamheten och spridningen växte – återigen trendade vi på svenska Twitter. Under årets summit skedde en världslansering; Språkkraft lanserade världens första TV Play tjänst för språkutveckling. Kunskapskanalen sände live från hela summiten via sin egen kanal. Samma dag som Social Innovation Summit 2016 inleddes publicerade Mötesplats Social Innovation en debatt-artikel på Dagens Samhälle om behovet av ett svenskt policylabb för social innovation. Samlat material från SI Summit 2016

Social Innovation Summit 2015 – premiären

Som samlande nationell kunskapsnod i Sverige, såg MSI ett stort behov av att samla aktörer inom alla sektorer, för att ta ett gemensamt grepp kring social innovation kopplat till de viktigaste samhällsutmaningarna vi står inför just nu. Den allra första Social Innovation Summit gick av stapeln 24-25 november 2015 på Slagthuset i Malmö, och samarrangerades med Malmö stad. Temat var Shaping a Nordic Model of Social Innovation – i syfte att spegla och bjuda in aktörer att deltaga i skapandet av en nordisk modell för social innovation och på så vis stärka och utveckla innovationsarbetet i Norden. Programmet fokuserade på ett antal teman: Hållbar stadsutveckling, Entreprenörskap, Innovation i offentlig sektor, Finansiering av social innovation, CSR – hållbarhet som ger affärs- och samhällsnytta, Samverkan och design för social innovation och Kollaborativ ekonomi.

Det blev en fantastisk och välbesökt premiär med ca 500 besökare från flertalet länder. De stora keynote-talarna det året var bl.a. Sir Ronald Cohen (Global Social Impact Investment Steering Group), Kevin Jones (SOCAP), Pär Larshans (Ragn-Sells) Geoff Mulgan (Nesta), Chris Sigaloff (Kennisland), Ernest Radal (Mobilearn) Tris Lumley (New Philanthropy Capital), Sofia Appelgren (Mitt Liv), Katrin Stjernfeldt Jammeh (Malmö Stad), Civilminister Ardalan Shekarabi och många, många fler. Du hittar allt talare från 2015 här

MSI lanserade projektet 100 sociala innovationer där deltagarna fick möjlighet att påverka och komma med värdefull input till projektet. Summit Salongen med flertalet interaktiva koncept fick ett stort genomslag, och Social Innovation Summit trendade på svenska Twitter under konferensdagarna. Material från SI Summit 2015

Mötesplats social innovation / Malmö universitet, 205 06 Malmö / Birger Jarlsgatan 57c, 113 56 Stockholm / socialinnovation.se / Facebook / Twitter