Ia Kjellsdotter

Verksamhetsledare @ Föreningen Passalen 

Ia Kjellsdotter är verksamhetsledare i föreningen Passalen, en idéburen organisation som samverkar för att skapa nya lösningar till inkludering och delaktighet för barn och unga vuxna med funktionsvariation.

Barn och unga med funktionsvariation hamnar ofta utanför kommunens fritidsutbud. Bristen på tillgänglighet och metoder för delaktighet skapar ett ofrivilligt utanförskap som är kostsamt för samhället och individen i stort. Passalen har utvecklat metoden Integrerad arena, en samverkansmodell mellan idéburen och offentlig sektor som leder till delaktighet på fritiden för målgruppen.

Talks